top of page
Black Washed Wall
wood stove

LV see below

HOW TO START A FIRE IN A WOOD STOVE 

(for dummies)

Most people have some experience with wood stoves, although if you don't any at all, here's a little tutorial on how we do it.

Black Washed Wall
 • If there are ashes in the stove, clean them out, so the kindling doesn't have to be put in ashes.

 • We start by creating a place for fire, place one firelighter piece in the middle and make a teepee with kindling and tinder around it. Put one or two of the smallest log pieces from the firewood basket on top.

 • If all the logs are big, then we go to find smaller ones in the shed.

 • If you run out of kindling, go to the shed, find a short straight log without branches(!) and with an ax chop the log into sticks.

 

LIGHT THE FIRE

 

 • Check whether the flue damper is in the open position!!! (Parallel to the chimney! In our case, vertically!) And open the air supply channel under the door.

 • Using matches or a lighter, light the firelighter.

 • Make sure that the kindle lights up, put them directly above the flame of the firelighter.

 • Close the oven door, BUT DO NOT CLOSE COMPLETELY! Leave a gap of about 1 cm for five minutes, thus creating additional draft in oven.

 • Carefully add few smaller logs from the basket, when the kindle wood fire is stronger. 

 • Close the doors completely.

 

 • When the wood has started to burn properly and the oven has heated up (about twenty minutes), close the air supply under the oven door. As long as the furnace is being used, air supply valve should be adjusted according to the situation, we usually close this valve when the oven is heated.

 

 • YOU ALSO NEED TO CLOSE THE FLUE DAMPER at 45-90 degrees, depending on the fire intensity!
  In order not to add firewood every 10-15 minutes, the DAMPER can be closed completely horizontally, thereby reducing the firewood burning rate. Today, most stoves are manufactured with a safety channel for stove gas safety, so there is no need to worry about gas poisoning.


ADDING FIREWOOD

 

 • When adding firewood. Open the DAMPER (in a vertical position), slowly open the oven door. If you open the door quickly, you will get a big cloud of smoke in the room. Add firewood, close the door and close the shutter.
   

 • Use only firewood that's in the basket, when it is empty refill it from the outside - from shed. 
  !!!DO NOT USE DECORATIVE WOOD from the shelf or underneath the house.
   

 • WARNING!! Remember that the oven, damper, door, handle and air duct sliders tend to get hot! Be careful! In case of emergency use fire extinguisher (you can find it in the lobby by the entrance door) and immediately contact owners!

 

 • STAY WARM!

Black Washed Wall
wood stove

KRĀSNS KURINĀŠANAS INSTRUKCIJA 

(for dummies)

Katram noteikti ir cita pieredze, kā iekurināt malkas krāsniņu, bet ja jums tādas nav vispār, tad te ir neliela pamācība, kā mēs to darām.

Black Washed Wall
 • Ja krāsnī ir pelni, patīram tos nost, lai iekurs nav jāveido pelnu putekļos.

 • Izveidojam iekura vietu, noliekam vienu aizdegšanās klucīti un tam apkārt un virs viņa saliekam skaliņus. Uzliekam virsū vienu vai divas vismazākās pagalītes no malkas groza. 

 • Ja visas pagales grozā lielas, tad ejam sameklēt mazas pagales malkas šķūnī.

 • Ja beigušies skaliņi, ejam uz malkas šķūni, atrodam īsu taisnu pagali bez zariem(!) un, izmantojot cirvīti, saskaldam pagali skaliņos.

 

IEKURINĀŠANA

 

 • Pārbaudam vai dūmvada šīberis atrodas atvērtā pozīcijā!!! (Pararēli skurstenim! Mūsu gadījumā vertikāli!) Atveram gaisa padeves kanālu zem krāsniņas durtiņām (pozīcijā pa LABI).

 • Izmantojot sērkociņus vai šķiltavas aizdedzinam iekura klucīti.

 • Uzpasējam, lai aizdegas skaliņi, uzliekam tos tieši virs iekura klucīša liesmas.

 • Pieveram krāsniņas durtiņas, BET NEAIZVERAM PILNĪBĀ! Atstājam apmēram 1cm spraugu, tā radot papildus vilkmi krāsnī.

 • Uzmanīgi pievienojam vēl pa pagalei, kad liesma kļūst spēcīgāka.

 • Aizveram pilnībā krāsns durtiņas.

 

 • Kad malka kārtīgi sākusi degt un krāsns ir uzkarsusi, pieveram gaisa padevi zem krāsns durtiņām. Visu laiku, kamēr kuras krāsns, šo gaisa padeves vārstu drīkt regulēt attiecīgi pēc situācijas, mēs parasti šo vārstu aizveram (pozīcija pa KREISI), kad krāsns ir uzsilusi. 

 

 • TĀPAT IR JĀPIEVER DŪMVADA ŠĪBERIS 45-90grādos, atkarībā no liemas ātruma. 
  Lai nebūtu ik pa 10-15 minūtēm jāpievieno malka, šīberi drīkst aizvērt pilnīgi horizontāli, tā samazinot malkas sadegšanas ātrumu. Mūsdienās vairums šīberu tiek ražoti ar tvana gāzes drošības drošības kanālu, tā ka šeit nav jāuztraucas par saindēšanos ar tvana gāzi.

 

PIEVIENOJOT MALKU

 • Atveram šīberi (vertikālā pozīcijā), lēnām atveram krāsns durtiņas. Strauji atverot durvis, dabūsiet telpā krietnu dūmu mākoni. Attiecīgi pievienojam malku, aizveram durvis un aizveram šīberi.
   

 • Krāsns kurināšanai izmantot tikai malku, kas ir malkas grozā. Kad malkas grozs tukšs, to piepildīt ar malku no malkas šķūnīša.
  !!Neizmantot malku, kas atrodas istabā 
  dekoratīvajā plauktā vai zem mājas.
   

 • Atcerieties, ka krāsns, šīberis, durtiņas, rokturis un gaisa kanālu izbīdņi mēdz uzkarst. Esat uzmanīgi.
   

 • LAI SILTI!

bottom of page